۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اولین بار در ایران
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
-3%
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال